Kasik

335 tekstów – auto­rem jest Ka­sik.

Każdy z nas ma w so­bie cząstkę bo­ga. Naj­częściej jed­nak jest to cząstka Aresa. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 października 2017, 00:11

A gdy odej­dziesz na zaw­sze - czy znaj­dzie się ktoś, kto będzie cię wy­pat­ry­wał w myślach? 

myśl
zebrała 22 fiszki • 19 lutego 2017, 00:32

Ciągle się gdzieś spie­szy­my - na tram­waj, do pra­cy, na przerwę, na za­kupy, na ulu­biony film. Tak nam się wszędzie spie­szy, że nie ma­my cza­su na życie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 sierpnia 2016, 01:16

O zmierzchu czytelnictwa w Polsce

Światem wstrząsnęła łamiąca wiado­mość – w Pol­sce nie czy­ta aż 60% Po­laków! Była to in­formac­ja tak nies­podziewa­na, że Oba­ma wy­cofał woj­ska ze wszys­tkich możli­wych miej­sc, Mer­kel przes­tała mówić po niemiec­ku, a sta­tys­tyczna Kowalska [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 4 fiszki • 23 maja 2016, 18:30

Zło zat­rzy­muj w so­bie. Nig­dy nie ska­zuj na nie niewin­ne istoty. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 stycznia 2016, 19:49

Przyjaciel spod łóżka

Hej, pa­miętasz mnie? To ja, Li­mak. Twój potwór spod łóżka, który zaw­sze na ciebie cze­kał.
Pa­miętasz, kiedy zo­baczyłaś mnie pier­wszy raz? Jak bar­dzo się wte­dy przes­traszyłaś? Krzyczałaś po swoich rodziców, że pod [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 6 fiszek • 19 listopada 2015, 14:06

Jeśli dziś nie od­ważysz się spełnić swoich marzeń, to czy kiedy­kol­wiek znaj­dziesz na to odwagę? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 listopada 2015, 12:32

Dla praw­dzi­wej miłości Śmierć nie jest końcem - jest je­dynie ko­lej­nym kro­kiem ku wieczności. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 października 2015, 11:02

Proszę, życz mi siebie, a szczęście sa­mo przyjdzie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 sierpnia 2015, 21:04

Podbijanie światów

Jes­teśmy młodzi, pełni planów, zde­ter­mi­nowa­ni, żeby pod­bić świat. Wiemy, że to nic trud­ne­go – zaj­mie nam to dzień, przy złej po­godzie naj­wyżej tydzień. Czy nie na tym właśnie po­lega młodość? Tkwi­my w [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 7 fiszek • 15 sierpnia 2015, 22:59

Kasik

Przepraszam, ja tu tylko zwiedzam.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

16 października 2017, 00:57Eazy sko­men­to­wał tek­st Każdy z nas ma [...]

16 października 2017, 00:11Kasik do­dał no­wy tek­st Każdy z nas ma [...]

19 lutego 2017, 09:50Kasik sko­men­to­wał tek­st A gdy odej­dziesz na [...]

19 lutego 2017, 07:09natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st A gdy odej­dziesz na [...]

19 lutego 2017, 01:00Julka 10 sko­men­to­wał tek­st A gdy odej­dziesz na [...]

16 listopada 2016, 23:23Kasik wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

21 lipca 2016, 21:41Kasik wy­powie­dział się w wątku Co ak­tual­nie czy­tasz?

14 lipca 2016, 23:57Kasik wy­powie­dział się w wątku Co ak­tual­nie czy­tasz?

30 maja 2016, 22:34Kasik wy­powie­dział się w wątku Ulubione słowo.  

28 maja 2016, 15:55Kasik sko­men­to­wał tek­st O zmie­rzchu czy­tel­nic­twa w [...]